Login

Login

Handlebetingelser

Generelle betalingsbetingelser, morarenter og inndrivelsesgebyrer

 

 

 

Betalingsbetingelser

Om ikke annet er avtalt på forhånd gjelder følgende for:

Overnatting forskuddsbetaling før ankomst
Webshop oppgjør ved levering (kredittkort)
Kassesalg kun mot kontant

Dersom kunden kredittvurderes av Nordseter Fjellpark kan det innvilges betaling mot faktura med 10 dagers betalingsfrist fra fakturadato.

 

Morarenter og inndrivelsesgebyrer

Ved forsinkelt betaling beregnes morarenter og inndrivelsesgebyrer j.f gjeldende love og forskrifter senest Finansdepartementet delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174 med ikrafttredelse 1. juli 2013.

§ 1 Forsinkelsesrenten
Med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,50 prosent p.a.

§ 2 Standardkompensasjon
Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 300 kroner pr. purring.

Ved inkassoinndrivelse påløper det ytterligere inndrivelsesgebyrer.

Hunderfossen

 


facebook  twitter  youtube  flickr  instagram

Nordseter Mediabank | Design © Myklebust Designs 2013